Privacy Statement

Wij hechten veel belang aan de privacy van onze Gebruikers. Daarom lichten wij u op de meest grondige wijze in over ons beleid rond persoonlijke gegevens en het verzamelen, gebruiken, verwerken, opslaan, delen en beschermen van deze gegevens.De verzameling en verwerking van persoonlijke gegevens zal steeds gebeuren in overeenstemming met de geldende wetgeving, zijnde de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer(hierna Privacywet) en de verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer vandie gegevens.

Door gebruik te maken van vindeentraiteur.be en de daarmee verbonden Diensten, verklaart iedere Gebruiker kennis te hebben genomen van deze Privacy Statement en aanvaardt deze bijgevolg de verzamelingen verwerking van zijn persoonsgegevens, op de wijze zoals hierin beschreven.

1. Welke partijen zijn er?

De Beheerder: de verantwoordelijke voor vindeentraiteur.be zijnde Webkip, met zetel Maalsesteenweg 107, 8310 Sint Kruis
Emailadres: info@vindeentraiteur.be

Gebruiker: Elke partij die, ongeacht haar hoedanigheid, gebruik maakt van Openingsuren.com en/of de door de Beheerder aangeboden Diensten; inclusief, doch niet beperkt tot: Bezoekers,Kosteloze Adverteerders en Betalende Adverteerders (voor een goed begrip van de gehanteerde termen verwijzen wij u naar onze Algemene Voorwaarden).

2. Welke gegevens worden bewaard?

Deze Privacy Statement betreft enkel het verzamelen, gebruiken, verwerken, opslaan, delen en beschermen van ‘persoonsgegevens’. Volgens de wettelijke definitie zijn dit alle gegevens diekunnen leiden tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Zodra men dus de directe of indirecte link kan leggen tussen één of meerdere gegevens en een natuurlijke persoonzijn de bepalingen van de Privacywet van toepassing.

De Beheerder verzamelt persoonsgegevens om aan iedere Gebruiker een veilige, optimale en persoonlijke gebruikerservaring van de Diensten te bieden.
Volgende persoonsgegevens kunnen worden verzameld:
  • naam;
  • geboortedatum;
  • adres;
  • e-mailadres;
  • telefoon- en/of faxnummer;
  • wachtwoord;

Deze opsomming is geenszins limitatief.

Er worden verder ook technische middelen gebruikt om de gebruikerservaring te optimaliseren en eventuele (technische) fouten in de website te detecteren.
Dit betreft onder meer:
log-informatie, zoals het IP-adres, vermoedelijke plaats, uur en dag van consultatie of welke diensten werden gebruikt;
Informatie met betrekking tot het gebruikte toestel, zoals hardware-, software- en netwerkinformatie;
Anonieme gegevens, zijnde technische gegevens die uitsluitend voor interne doeleinden worden gebruikt, met name om een beeld te krijgen van de gebruikersnavigatie op onze website.
Ingegeven zoekopdracht
Taal
De Beheerder verzamelt op twee manieren persoonsgegevens, namelijk enerzijds door het gebruik van cookies en anderzijds door de registratie van Gebruikers.Voor meer uitleg over het gebruik van cookies verwijzen wij u graag door naar ons Cookie Statement.

De Beheerder verzamelt en verwerkt in geen geval gevoelige persoonsgegevens van de Gebruiker, zoals gegevens waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze oflevensbeschouwelijke overtuigingen, of het lidmaatschap van een vakbond blijken. Daarnaast verzamelen of verwerken we geen gegevens met betrekking tot iemands gezondheid of seksuele gerichtheid.

3. Voor welke doeleinden worden mijn persoonsgegevens gebruikt?

De persoonsgegevens dienen eerlijk en rechtmatig te worden verwerkt, voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden te worden verkregen, toereikend,terzake dienend en niet overmatig te zijn, nauwkeurig te zijn en in een vorm die het mogelijk maakt de betrokkenen te identificeren.

Eerst en vooral gebruiken we uw persoonsgegevens om de goede technische werking van ons webportaal te garanderen. Uw persoonsgegevens worden slechts bewaard zolang dit noodzakelijk is om onzeDiensten aan te bieden. Hierbij worden verschillende gegevens opgevraagd (zie punt 2).

We kunnen uw persoonsgegevens ook gebruiken om u te voorzien van nuttige en noodzakelijke informatieve en/of (niet-) commerciële nieuwsberichten en/of nieuwe promoties van vindeentraiteur.be etcetera.De Beheerder kan (niet-) commerciële communicaties in opdracht van derde partijen versturen.

Toegang tot uw gegevens (versturen van nieuwsbrieven of berichten van promotionele aard) kan worden overgemaakt aan derden of partners, voor informatieve of publicitaire doeleinden.

Uw persoonlijke data zullen enkel aan derden verkocht, doorgegeven of op een andere manier ter beschikking gesteld worden, indien:
u hiervoor uitdrukkelijk uw toestemming verleende;
u akkoord ging met het gebruik van cookies (zie Cookie Statement);
Het doorgeven noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons rust;
Het doorgeven noodzakelijk is om uw vitale belangen of van een andere natuurlijke persoon te beschermen;
Het doorgeven noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de Beheerder.
Persoonsgegevens kunnen gebruikt worden om ondersteuning te verlenen in geval van vragen, opmerkingen of klachten omtrent de werking van vindeentraiteur.be.

De persoonsgegevens worden gebruikt voor de detectie van en bescherming tegen fraude, fouten, criminele gedragingen en/of iedere andere handeling die ingaat tegen de voorwaarden waaronder onzeDiensten worden aangeboden.

De Beheerder kan de persoonsgegevens gebruiken in het kader van de ontwikkeling van nieuwe diensten en functionaliteiten voor zover deze binnen de oorspronkelijke doelstelling van onze Diensten valt.

Wanneer de Beheerder voornemens is uw persoonsgegevens verder te verwerken voor een ander doel, zal de Beheerder u voor de verdere verwerking informatie verstrekken over dat ander doel en alleandere relevante informatie.

De Beheerder heeft alle mogelijke juridische en technische voorzorgen genomen om ongeoorloofde toegang en gebruik te vermijden. Om die reden is de Beheerder in geen geval aansprakelijk vooridentiteitsdiefstal, datadiefstal of informaticacriminaliteit. De Beheerder zal bij een inbraak op zijn informaticasystemen onmiddellijk alle mogelijke maatregelen nemen om schade en/of diefstal toteen minimum te beperken.

4. Worden er locatiegegevens opgeslagen?

De analytische data (bijvoorbeeld Google Analytics) van vindeentraiteur.be tonen inderdaad locatiegegevens. Op basis van deze gegevens kan uw (vermoedelijke) locatie op een kaart worden bepaald en aangegeven. Deze aanduidingen (op basis van een IP-adres) zijn echter allesbehalve nauwkeurig, en dus ruim onvoldoende om uw precieze locatie te achterhalen.

We gebruiken deze locatiegegevens dus niet om de Gebruiker te identificeren, doch enkel om de goede technische werking van onze website te garanderen.

5. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking?

De verantwoordelijke voor de verwerking, ook wel data controller genaamd, is elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die alleen of samen met anderen het doel, de juridische, technische enorganisatorische middelen voor de verwerking van persoonsgegevens bepaalt.

De Beheerder treedt op als verwerkingsverantwoordelijke:
Webkip
Maalsesteenweg 107
8310 Sint-Kruis
E-mail: info@vindeentraiteur.be

De verwerkingsverantwoordelijke selecteert op zorgvuldige wijze haar verwerkers.
De verantwoordelijke voor de verwerking draagt of neemt geen enkele aansprakelijkheid op bij verlies of corruptie van data, identiteitsdiefstal, diefstal van gegevens, virussen of Trojaanse paarden,SQL-injecties of andere aanvallen op de informaticasystemen of online cloudportalen.

6. Wie is de feitelijke verwerker?

De feitelijke verwerker is de natuurlijke persoon of rechtspersoon die in opdracht van de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt, met uitsluiting van de personen die onder rechtstreeksgezag van de verantwoordelijke voor de verwerking gemachtigd zijn om de gegevens te verwerken.

Als feitelijke verwerker wordt aangeduid:
Webkip
Maalsesteenweg 107
8310 Sint-Kruis
E-mail: info@vindeentraiteur.be

De feitelijke verwerker is verantwoordelijk voor de goede technische werking van de website (datatransmissie).

De feitelijke verwerker beslist autonoom over de meest technisch geschikte toepassing om de gegevens te verwerken, en doet dit vanuit zijn professionele expertise. Van de verantwoordelijke voorde verwerking kan niet verwacht worden over dezelfde expertise en specialiteit te beschikken.

Deze verwerker biedt voldoende waarborgen ten aanzien van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerking, en voldoet bijgevolg aanartikel 16, §1 Privacywet.

7. Wat zijn mijn rechten als Gebruiker?

De verantwoordelijke voor de verwerking, en/of de feitelijke verwerker, moet de Gebruiker tenminste de volgende informatie verstrekken, uiterlijk op het moment dat de gegevens worden ingezameld:
Naam en adres van de verantwoordelijke voor de verwerking: zie titel 1 en 5.
Naam en adres van de feitelijke verwerker: zie titel 6.
Doeleinden van de verwerking: zie titel 2.
Duurtijd van de verwerking: Wij slaan de gegevens van een Gebruiker nooit langer op dan strikt noodzakelijk. Wel houden we een archief bij van gegevens van de Gebruiker, zolang diens account actief is, of wanneer diens persoonlijke data noodzakelijk zijn om de Gebruiker een bepaalde dienst te kunnen aanbieden. Indien de Gebruiker zijn account wenst stop te zetten of te verwijderen, dient deze hiervoor een schriftelijk verzoek te richten aan de Beheerder.
Het bestaan van een recht om zich op verzoek en kosteloos tegen de voorgenomen verwerking van hem betreffende persoonsgegevens te verzetten, indien de verwerking verricht wordt met het oog op direct marketing:
Andere bijkomende informatie, met name: het bestaan van een recht op toegang en op verbetering van de persoonsgegevens die op de Gebruiker betrekking hebben.
De Beheerder verzamelt of verwerkt identiteitsgegevens met als prioritair doel de goede technische werking van haar website. De verzamelde gegevens kunnen, wanneer het technische en praktische luik is vervuld, gebruikt worden voor marketingdoeleinden, doch de Gebruiker kan zich hiertegen verzetten door een schriftelijk verzoek over te maken aan de Beheerder.

De Gebruiker heeft het recht, wanneer deze zijn identiteit bewijst, om de nodige informatie omtrent de verwerking van zijn persoonsgegevens te ontvangen op eenvoudig verzoek.
De Gebruiker heeft steeds een wettelijk recht om zijn persoonsgegevens in te kijken, geheel of gedeeltelijk aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen. De Beheerder verbindt zich ertoe binnen de 15 werkdagen aan het verzoek van de Gebruiker gevolg te geven. De Gebruiker kan hiertoe een schriftelijk verzoek richten per post of per e-mail aan info@vindeentraiteur.be.

Het is aan de Gebruiker om in de eerste plaats zelf onnauwkeurigheden en onvolledigheden aan te passen in het gebruikersprofiel.

Elke inbreuk op de confidentialiteit waarvoor geen toestemming van de Gebruiker werd verkregen, dient in eerste instantie te worden gemeld bij de Beheerder (info@vindentraiteur.be). De Gebruiker heeft daarnaast het recht om klacht in te dienen betreffende de verwerking van zijn persoonsgegevens door de Beheerder bij de Belgische Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer op https://www.privacycommission.be/nl.

De Gebruiker heeft daarenboven het recht om te allen tijde zijn toestemming voor het verwerken en verzamelen van zijn persoonsgegevens in te trekken. Dit kan via een schriftelijk verzoek. De Beheerder zal hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvraag.

De Gebruiker heeft het recht om de via vindeentraiteur.be verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen. Daarnaast heeft de Gebruiker het recht om deze persoonsgegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke wanneer de verwerking van zijn persoonsgegevens louter rust op zijn toestemming. Indien de Gebruiker dit recht wenst uit te oefenen, zal de Beheerder hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvraag. De aanvraag gebeurt via een schriftelijk verzoek.

8. Worden mijn gegevens buiten de EU gebruikt?

vindeentraiteur.be is een Belgische onderneming. Niettemin kan er gegevensverwerking en/of –overdracht zijn naar landen buiten de Europese Unie. Ingevolge artikel 21 van de Privacywet mogen persoonsgegevens alleen worden doorgegeven aan landen die eenzelfde passend beschermingsniveau waarborgen, en waar dezelfde of gelijkaardige bepalingen van de Privacywet worden nageleefd. Het land, duur van de overdracht en opslag, aard van de gegevens en precieze doeleinden zijn criteria die per geval onderzocht moeten worden.

De Beheerder garandeert geen gegevensverwerking of –opslag te activeren in landen die eenzelfde waarborgen niet kunnen bieden, met uitzondering:
wanneer er een uitdrukkelijke toestemming is van de betrokkene;
wanneer de doorgifte noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst (tussen Gebruiker en de Beheerder);
wanneer de doorgifte noodzakelijk is voor de sluiting of de uitvoering van een in het belang van de Gebruiker tussen de verantwoordelijke voor de verwerking en een derde gesloten of te sluiten overeenkomst;
wanneer de doorgifte noodzakelijk is of wettelijk verplicht (zwaarwegend algemeen belang of recht);
wanneer de doorgifte geschiedt vanuit een openbaar register dat bedoeld is om het publiek voor te lichten.